มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับความคิดเห็น การได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนครพนม

14 กันยายน - 14 ตุลาคม2563     มหาวิทยาลัยนครพนม


ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนครพนม และประชาชนทั่วไป

ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็น "การรับฟังความคิดเห็นการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม" 

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนครพนม www.npu.ac.th หรือ https://tinyurl.com/y4fbtf9t