ค่ายแคมโขง ณ นครพนม ครั้งที่ 3 (Cam Khong Camp @NakhonPhanom #3) "สื่อสร้างสรรค์ (ภาพยนตร์สั้น)"

14-15 มกราคม2564     คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม


สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญน้อง ๆ ที่สนใจการผลิตภาพยนตร์สั้น สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายแคมโขง ณ นครพนม ครั้งที่ 3 (Cam Khong Camp @NakhonPhanom #3) "สื่อสร้างสรรค์ (ภาพยนตร์สั้น)"

ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ. 2564
ณ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม และบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม

สมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือเมื่อครบตามจำนวน โดยน้องๆ ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยการแสกน QR Code หรือไปที่ลิงก์ > https://forms.gle/orGDrFoMQwgtAT6eA

คุณสมบัติผู้สมัครและเกณฑ์การสมัคร

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ ปวช.
2. สมัครเป็นทีม ทีมละ 3-5 คน (รับจำนวนจำกัดเพียง 10 ทีมเท่านั้น)
3. อาจารย์ที่ปรึกษาทีม จำนวน 1 คน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCommArtsNPU