ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ม.นครพนม ขอเชิญร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง