กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ