สถาบันคลังสมองของชาติขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร"การกำกับและการบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with strategy and Performance" รุ่นที่ 2