มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564