มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลสุวรรณภูมิขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564"การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง(Management in Disruptive Technologies Era)"