มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม