สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม