มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพและการสนับสนุนเส้นทางวิชาชีพของบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย