ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้า ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 ห้อง