ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ประจำปีการศึกษา 2564