ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ Microsoft Volume License สำหรับสถานศึกษา จำนวน 1 รายการ ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม