กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ May Series 2021