ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการปรับปรุงหลังคาและซ่อมแซมอาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม