สถาบันพระปกเกล้าการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 (ปปร.25)