มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ"การส่งเสริมศักยภาพครูเพื่อการเรียนรู้ผ่านเกมส์"