คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน(แทนตำแหน่งที่ว่าง)