คณะกรรมการสรรหา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนายชนแห่งชาติ