ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนรวมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย