ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง มาตรการ กลไกและระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนครพนม และเว็บไซต์ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยนครพนม

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย