กองเศรฐษกิจแรงงาน ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจส่งผลงานศึกษาวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน เพื่อเผยแพร่ผ่านเว๊ปไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย