กรมบัญชีกลาง รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรมาตราฐานวิชาชีพด้าการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย