สำนักงานจังหวัดนครพนม มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการทุกส่สนราชการและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย