มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาลัยเขตขอนแก่น ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์และวิจัยเชิงนวัตกรรม

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย