สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม แจ้งกระบวนการขอรับการตรวจตรา(วีซ่า)สำหรับการเดินทางเข้าสาธารณรัฐฝรั่งเศสของวีซ่าทุกประเภท

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย