สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปกร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 (ด้านการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานมือใหม่และการสอนอย่างมีปะสิทธิภาพ))รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 4

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย