สำนักการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคนดิจิทัล และขับเคลื่อนเศรฐษกิจชุมชนด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย