สำนักงานจังหวัดนครพนม เชิญเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง"การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอาเซี่ยน"

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย