มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร"พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ด้านการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเงินเดือน ค่าจ้าง ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายฝนการเดินทางไปราชการ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 3-รุ่นที่ 5

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย