มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร"การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Growth Mindset : การพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพด้วยใช้กรอบความคิดแบบเติบโต" รุ่นที่ 3-รุ่นที่ 4

คลิกปุ่ม + - ด้านล่าง เพื่อย่อ ขยาย