แนะนำหน่วยงาน : ความเป็นมา

  • Home
  • แนะนำหน่วยงาน : ความเป็นมา

ความเป็นมา มหาวิทยาลัยนครพนม

           มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่เกิดจากการหลอมรวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 122 ตอนที่ 75 ก เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2548 จึงมีผลให้มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยนครพนม" เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2548 โดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตินั้นให้รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม, วิทยาลัยเทคนิคนครพนม, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม, วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม, วิทยาลัยการอาชีพนาหว้าและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม และให้มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

          มหาวิทยาลัยนครพนมดำเนินภารกิจ ภายใต้ภารกิจเดิมของสถานศึกษาที่นำมาหลอมรวม จัดการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรปริญญา ภายใต้ภารกิจการหลอมรวมสถานศึกษาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมที่จัดตั้งสถาบันขึ้นมาใหม่


ปรัชญา

พัฒนาตน ตื่นรู้ ผู้รับใช้สังคม


เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรม


อัตลักษณ์

รอบรู้ภาษา เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ พร้อมทักษะทำงาน

 

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒธรรมชั้นนำแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

 

 พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 : จัดหลักสูตรการสอนและพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้บริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมของประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

พันธกิจที่ 2 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน

พันธกิจที่ 3 : ให้บริการวิชาการและเป็นผู้นำในการถ่ายทอดความรู้ในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลางเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจที่ 4 : ส่งเสริม ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมที่หลากหลายการบูรณาการ การอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง

พันธกิจที่ 5 : การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล  

 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง 

เป้าประสงค์ : สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความรู้ ทักษะ อดทน สู้งาน มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปรับตัว ตอบสนองต่อบริบทความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลวิธีที่ 1.1 ปรับปรุงหรือเปิดหลักสูตรที่สอดคล้อง โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับต่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

กลวิธีที่ 1.2 จัดระบบการเรียนการสอน และการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

กลวิธีที่ 1.3 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า


ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันมหาวิทยาลัยนวัตกรรมและประเทศไทย 4.0 

ป้าประสงค์ : ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

กลวิธีที่ 2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ

กลวิธีที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย


ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกระดับและมีการบริการทางวิชาการให้แก่ชุมชนพหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคและประเทศ

กลวิธีที่ 3.1 ส่งเสริมและจัดบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนพหุวัฒนธรรม ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

กลวิธีที่ 3.2 จัดบริการวิชาการแบบสาธารณะเฉพาะด้าน เช่น เปิดศูนย์ฝึกวิชาชีพ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ และศูนย์ทดสอบต่าง ๆ


ยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเองได้

กลวิธีที่ 4.1 พัฒนากลยุทธ์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ (แผนยุทธศาสตร์ด้านการเงิน)

กลวิธีที่ 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและทันสมัย

กลวิธีที่ 4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ครอบคลุมทุกพันธกิจที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย


ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ 

เป้าประสงค์ : บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดทั้งได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิตสวัสดิการ สภาพแวดล้อมและสุขภาวะอย่างมีประสิทธิภาพ

กลวิธีที่ 5.1 วางแผนและบริหารอัตรากำลังและสร้างแรงจูงใจให้เหมาะสมกับพันธกิจ

กลวิธีที่ 5.2 เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ

กลวิธีที่ 5.3 สร้างความก้าวหน้าตามสายงาน


ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบการตลาด เพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

กลวิธีที่ 6.1 พัฒนาการสื่อสารภายในเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

กลวิธีที่ 6.2 การสื่อสารภายนอกองค์กร


ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ : มีโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื่ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

กลวิธีที่ 7.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน


ค่านิยมหลัก

Network : ทำงานเป็นเครือข่าย

Pool : พลังร่วม

Unity : ความเป็นหนึ่งเดียว

(N P U = "บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมทำงานด้วยพลังเครือข่าย รู้รักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว)


โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม


โครงสร้างองค์กร