เกี่ยวกับ : ประวัติมหาวิทยาลัย

  • Home
  • เกี่ยวกับ : ประวัติมหาวิทยาลัย

ความเป็นมา มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่เกิดจากการหลอมรวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 122 ตอนที่ 75 ก เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2548 จึงมีผลให้มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยนครพนม" เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2548 โดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตินั้นให้รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม, วิทยาลัยเทคนิคนครพนม, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม, วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม, วิทยาลัยการอาชีพนาหว้าและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม และให้มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

          มหาวิทยาลัยนครพนมดำเนินภารกิจ ภายใต้ภารกิจเดิมของสถานศึกษาที่นำมาหลอมรวม จัดการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรปริญญา ภายใต้ภารกิจการหลอมรวมสถานศึกษาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมที่จัดตั้งสถาบันขึ้นมาใหม่


ปรัชญา / เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์


ปรัชญา

พัฒนาตน ตื่นรู้ ผู้รับใช้สังคม


เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรม


อัตลักษณ์

รอบรู้ภาษา เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ พร้อมทักษะทำงาน

 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒธรรมชั้นนำแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

 

 พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 : จัดหลักสูตรการสอนและพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้บริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมของประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

พันธกิจที่ 2 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน

พันธกิจที่ 3 : ให้บริการวิชาการและเป็นผู้นำในการถ่ายทอดความรู้ในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลางเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจที่ 4 : ส่งเสริม ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมที่หลากหลายการบูรณาการ การอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง

พันธกิจที่ 5 : การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล  

 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง 

เป้าประสงค์ : สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความรู้ ทักษะ อดทน สู้งาน มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปรับตัว ตอบสนองต่อบริบทความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลวิธีที่ 1.1 ปรับปรุงหรือเปิดหลักสูตรที่สอดคล้อง โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับต่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

กลวิธีที่ 1.2 จัดระบบการเรียนการสอน และการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

กลวิธีที่ 1.3 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า


ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันมหาวิทยาลัยนวัตกรรมและประเทศไทย 4.0 

ป้าประสงค์ : ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

กลวิธีที่ 2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ

กลวิธีที่ 2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย


ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกระดับและมีการบริการทางวิชาการให้แก่ชุมชนพหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคและประเทศ

กลวิธีที่ 3.1 ส่งเสริมและจัดบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนพหุวัฒนธรรม ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

กลวิธีที่ 3.2 จัดบริการวิชาการแบบสาธารณะเฉพาะด้าน เช่น เปิดศูนย์ฝึกวิชาชีพ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ และศูนย์ทดสอบต่าง ๆ


ยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเองได้

กลวิธีที่ 4.1 พัฒนากลยุทธ์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ (แผนยุทธศาสตร์ด้านการเงิน)

กลวิธีที่ 4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและทันสมัย

กลวิธีที่ 4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ครอบคลุมทุกพันธกิจที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย


ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ 

เป้าประสงค์ : บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดทั้งได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิตสวัสดิการ สภาพแวดล้อมและสุขภาวะอย่างมีประสิทธิภาพ

กลวิธีที่ 5.1 วางแผนและบริหารอัตรากำลังและสร้างแรงจูงใจให้เหมาะสมกับพันธกิจ

กลวิธีที่ 5.2 เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ

กลวิธีที่ 5.3 สร้างความก้าวหน้าตามสายงาน


ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบการตลาด เพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

กลวิธีที่ 6.1 พัฒนาการสื่อสารภายในเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

กลวิธีที่ 6.2 การสื่อสารภายนอกองค์กร


ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ : มีโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื่ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

กลวิธีที่ 7.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน


ค่านิยมหลัก

Network : ทำงานเป็นเครือข่าย

Pool : พลังร่วม

Unity : ความเป็นหนึ่งเดียว

(N P U = "บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมทำงานด้วยพลังเครือข่าย รู้รักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว)
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์
 
 

         ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นรูปหยดน้ำสีน้ำตาลประกอบด้วยองค์พระธาตุพนมบนดอกบัวที่ด้านล่างของพระธาตุพนมมีซุ้มสี่ด้านบนคลื่นสีฟ้าสามคลื่น ภายในพระธาตุพนมมีดอกบัวเจ็ดดอก พวกมันทั้งหมดอยู่ในรูปของวงรีรูปหยดน้ำและภายในมีวงรีสีเหลืองทองสองอัน ระหว่างจุดไข่ปลาสีทองด้านข้างมีรวงข้าวสีทอง ส่วนล่างของแขนเสื้อเป็นวงแหวนสีน้ำตาลโค้งเป็นรูปหยดน้ำ ด้านล่างเป็นชื่อมหาวิทยาลัยเป็นภาษาไทย "มหาวิทยาลัยนครพนม" ชื่อภาษาอังกฤษคือ "Nakhon Phanom University"

ความหมายตราสัญลักษณ์
         วงรีรูปหยดนํ้า สื่อความหมายถึง หยดนํ้าหนึ่งหยดที่หลอมรวมกันเป็นแม่นํ้าแห่งการศึกษาเปรียบประดุจการรวมสถานศึกษา มาเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยสีนํ้าตาลเป็นสีประจำจังหวัด และ สีเหลืองทองเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย 
         องค์พระธาตุพนมอยู่บนดอกบัว สื่อความหมายถึง การเคารพสักการะองค์พระธาตุพนมอันเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครพนมและเป็นตัวแทนของ คุณธรรมที่หลอมรวมใจของบุคคลทุกหมู่เหล่าเข้าไว้ด้วยกัน 
         ซุ้มประตูสี่ทิศ สื่อความหมายถึง ประตูแห่งการศึกษาทั้งสี่ทิศที่เปิดโอกาสให้บุคคลเข้ามาแสวงหาองค์ความรู้ 
         คลื่นนํ้าสีฟ้าจำนวนสามเส้น สื่อความหมายถึง แม่นํ้าโขงซึ่งเป็นแม่นํ้านานาชาติที่ไหล อย่างต่อเนื่องเปรียบประดุจการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคคลทุกชนชาติ
         ลายดอกบัวเจ็ดดอก สื่อความหมายถึง ลายประจำพระธาตุพนมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรมและจำนวนเจ็ดดอกนั้นเทียบเท่ากับสถานศึกษาทั้งเจ็ดแห่งที่หลอมรวม เป็นมหาวิทยาลัยนครพนม 
         รวงข้าวสีเหลืองทอง สื่อความหมายถึง ความเจริญเติบโตและการรวมกลุ่มกันเพื่อให้เกิด ความสามัคคี เพื่อเป้าหมายแห่งความสำเร็จในการปฏิบัติงานในนาม มหาวิทยาลัยนครพนม 
         ฐานสิงห์ สื่อความหมายถึง ความมั่นคงและยั่งยืนของมหาวิทยาลัยนครพนม

ตราสัญลักษณ์ขนาดมาตรฐาน กว้าง 3.5 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร

Download ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม

Download พระราชกฤษฎีกา กำหนดตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2550

 
     
สีประจำมหาวิทยาลัย ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย พระพุทธรูป
ประจำมหาวิทยาลัย
  

สีเหลืองทอง
สีประจำมหาวิทยาลัย
 

ดอกกันเกรา

    ดอกไม้ ที่ปลายกิ่งดอกอ่อนมีสีขาว ในวัยชราจะกลายเป็นสีเหลืองซีดมีกลิ่นหอมประกอบด้วยดอกย่อยมีกลีบดอกเล็กกว่า 5 กลีบบุปผาตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน


 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามพระพุทธรูปซึ่ง "พระพุทธยอดมงคล" หมายถึงพระพุทธรูปที่บรรจุเจริญพระพุทธมนต์ พระพุทธรูปปางสมาธิหล่อด้วยทองเหลืองปิดทองทับ 1.2 ม. ออกแบบโดยรศ. ศิลปินแห่งชาติ พิณโหสุวรรณคีรี.

HOT LINK