แนะนำหน่วยงาน : ความเป็นมา

  • Home
  • แนะนำหน่วยงาน : ความเป็นมา

ความเป็นมา มหาวิทยาลัยนครพนม

สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างไม่เป็นทางการที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2545 ฯพณฯ พตท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เสนอว่าควรมีการพิจารณาหาระบบและแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีการเชื่อมโยงกับชุมชนในระดับรากหญ้า โดยมิใช่เป็นการจัดตั้งวิทยาเขตของสถาบัน และมีการก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ที่เป็นการเน้นในแง่วัตถุ โดยเห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีอาคารและสถานที่ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างจำนวนมากตามจังหวัดต่าง ๆ แต่ยังขาดการบริหารจัดการที่ดีในการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่เหล่านี้อย่างเต็มที่ ที่ประชุมจึงได้มีมติมอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขณะนั้น คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและพิจารณาทบทวน โดยมีนโยบายว่าหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาอยู่ที่วิธีการเรียนการสอนและวิธีการจัดการ ต้องเร่งสร้างความตระหนักในเรื่องประสิทธิภาพการบริหารจัดการเป็นสำคัญ โดยเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพโดยไม่ต้องลงทุนก่อสร้างอาคารเรียนที่มีราคาแพง    

การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครพนม นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสแก่ประชาชนในจังหวัดให้ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นจุดเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอินโดจีนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม อันจะส่งผลต่อการเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ของประเทศต่อไป ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2545 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครพนมได้ใช้หลักการหลอมรวมสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เพื่อดำเนินการยกร่างโครงการจัดทำแผนแม่บทและร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนมเสนอที่ประชุมจึงได้ให้ความเห็นชอบโครงการนำร่องจัดตั้งมหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนมจึงเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการหลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 75 ก เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2548 และมีผลให้มหาวิทยาลัยนครพนมได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยนครพนม” ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตินั้นให้รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม และให้มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ     

มหาวิทยาลัยนครพนมดำเนินภารกิจภายใต้ภารกิจเดิมของสถานศึกษาที่นำมาหลอมรวม จัดการศึกษา  ทั้งในระดับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หลักสูตรปริญญา ภายใต้ภาระกิจการหลอมรวมสถานศึกษาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งแตกต่างจาก สถาบันอุดมศึกษาเดิมที่จัดตั้งสถาบันขึ้นมาใหม่ปรัชญา

พัฒนาตน ตื่นรู้ ผู้รับใช้สังคม
Develop yourself to be aware of social servants


วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ชั้นนำของประเทศ
Leading Area Based and Community University


เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรม
University of Multicultural Societal Creativity


อัตลักษณ์

รอบรู้ภาษา เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ พร้อมทักษะการทำงาน


ค่านิยมหลัก

Network : ทำงานเป็นเครือข่าย

Pool : พลังร่วม

Unity : ความเป็นหนึ่งเดียว

(N P U = "บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมทำงานด้วยพลังเครือข่าย รู้รักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว)


 พันธกิจ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้พันธกิจ 5 ด้านประกอบด้วย (1) ด้านการบริหารจัดการองค์กร (2) ด้านการผลิตบัณฑิต (3) ด้านการวิจัย (4) ด้านการบริการวิชาการ (5) ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้กำหนดนโยบายของพันธกิจแต่ละด้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) พันธกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร

- เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

- บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้มีการสร้างรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านงบประมาณให้มากขึ้น และปฏิรูประบบการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นกลไกขับเคลื่อนการก้าวไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย

- ปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะสูงและมีความผาสุกเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย รวมทั้งใช้ศักยภาพของผู้เกษียณอายุราชการ

- พัฒนาระบบสารสนเทศให้เชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถจัดการข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ

- พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีทักษะในการทำงานที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป และสามารถใช้ผลงานในการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและยั่งยืน


2) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต

- พัฒนาระบบรับเข้านักศึกษาในทุกระดับเพื่อให้ได้ผู้เข้าคึกษาที่มีคุณภาพสูง และเพิ่มสัดส่วนบัณฑิตศึกษาที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่

- มีหลักสูตรที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนครพนมเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” และมีทักษะที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

- พัฒนาคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ

- สร้างบัณฑิตที่จบการศึกษาให้มีอัตลักษณ์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีพื้นฐานด้านการวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนา

- สร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้ให้มีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของนักศึกษา ณ สถานที่ไหน เวลาใด และอย่างไรก็ได้เพื่อนำไปสู่การเป็น smart campus


3) พันธกิจด้านการวิจัย

- กำหนดโจทย์วิจัยเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่ และการพัฒนานักวิจัยใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง และนักวิจัยอาวุโส เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับของสังคม

- สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและแก้ปัญหาขององค์กรด้วยงานวิจัยที่มีคุณภาพ

- พัฒนาและส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาทางสังคม


4) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ

- ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนางานวิจัยให้เข้มแข็ง และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน รวมถึงสร้างความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

- สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามความเชี่ยวชาญ

- พัฒนาให้เกิดศูนย์กลางการให้บริการในด้านต่าง ๆ ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

- ปฏิรูประบบการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยจัดให้มีศูนย์กลางการประสานงานและเกิดการบูรณาการร่วมกันของคณะวิชาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาอุทยานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและสังคม


5) พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

- เป็นศูนย์กลางด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภาษา

- บูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

- พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดสู่ระดับประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง ภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ


 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล (Smart Management and Governance) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources/Culture) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Green and Sustainable Campus) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การศึกษาที่เป็นเลิศ (Excellence Academy) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Research and Innovation Excellence) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ (Excellence Graduate)  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ (Excellence Culture Community)

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (Area-Based and Community University)


โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม


โครงสร้างองค์กร