ติดต่อเรา : เบอร์โทรติดต่อ

  • Home
  • ติดต่อเรา : เบอร์โทรติดต่อ

ที่อยู่  
มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า 
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์ 0 4253 2477-8  โทรสาร 0 4253 2479

เบอร์โทรภายในสำนักงานอธิการบดี

งาน

เบอร์ภายใน

แฟกซ์

กองกลาง

งานเลขานุการผู้บริหาร

211, 212

042-532481

งานสารบรรณ 

1031

042-532477-8

งานการเจ้าหน้าที่ 

303,507,1018

042-532482

งานพัสดุ 

1089

 

งานประชาสัมพันธ์

204, 206, 207

 

งานนิติการ

1128,1130

 

งานอาคารสถานที่

503

 

งานยานพาหนะ

220

 

งานประชุม กบ.

1141

 

กองนโยบายและแผน

งานนโยบายและแผน

301-305

 

งานผังแม่บท

1100

 

งานการเงินและบัญชี

306-308

 

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานบริหารทั่วไป (ธุรการ)

406

 

งานรับเข้านักศึกษา

1032

 

งานทะเบียนและประมวลผล

1058,702,704

 

งานหลักสูตร

1119

 

งานสารสนเทศ

1134,1136

 

งานศูนย์สอบ (สทศ.)

1120

 

งานวิชาการศึกษาทั่วไป

401, 1096

 

 


ศูนย์/สำนัก/สถาบัน

งานประกันคุณภาพการศึกษา

601

หน่วยตรวจสอบภายใน

605

ศูนย์อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

1065

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

1069,1082

งานบริการวิชาการ

205

โครงการจัดตั้งสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

210,219

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม

217

บัณฑิตวิทยาลัย

1083

งานวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

089-9448161

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม

605

 

HOT LINK