ติดต่อเรา : หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

  • Home
  • ติดต่อเรา : หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ที่อยู่  

มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า 
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์ 0 4253 2477-8  โทรสาร 0 4253 2479

- - - 

เบอร์โทรภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

งาน

เบอร์ภายใน

แฟกซ์

กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป)

งานเลขานุการผู้บริหาร

211, 212

042-532481

งานสารบรรณ 

1031

042-532477-8

งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

204206, 207

042-532477-8

งานสภาคณาจารย์

 

 

งานอาคารสถานที่

503

 

งานยานพาหนะ

220

 

งานผังแม่บท

1100

 

งานประชุม กบ.

1141

 

กองเทคโนโลยีดิจิทัล

งานเทคโนโลยีดิจิทัล

210

 

กองบริหารทรัพยากรมนุษย์

งานการเจ้าหน้าที่ 

303,507,1018

042-532482

งานนิติการ

1128,1130

 

กองคลังและพัสดุ

งานพัสดุ 

1089

 

งานการเงินและบัญชี

306-308

 

กองนโยบายและแผน

งานนโยบายและแผน

301-305

 

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กองบริการวิชาการ)

งานบริหารทั่วไป (ธุรการ)

406

 

งานรับเข้านักศึกษา

1032

 

งานทะเบียนและประมวลผล

1058,702,704

 

งานหลักสูตร

1119

 

งานสารสนเทศ

1134,1136

 

งานศูนย์สอบ (สทศ.)

1120

 

งานวิชาการศึกษาทั่วไป

4011096

 

กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

094-936-3595

 


งานประกันคุณภาพการศึกษา

601

หน่วยตรวจสอบภายใน

605

ศูนย์อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

1065

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

1069,1082

งานบริการวิชาการ

205

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม

217

บัณฑิตวิทยาลัย

1083

งานวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

089-9448161

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม

605


 - - - - -

HOT LINK