ติดต่อเรา : หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

  • Home
  • ติดต่อเรา : หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

มหาวิทยาลัยนครพนม 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
เลขที่ 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า 

อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
หมายเลขโทรศัพท์               +66 4253 2477
(ติดตามหนังสือราชการ)      +66 4253 2478
                                          +66 61 174 8254 
หมายเลขโทรสาร                 +66 4253 2479
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : saraban@npu.ac.th

ศูนย์ให้บริการนักศึกษาแบบครบวงจร​ มหาวิทยาลัยนครพนม
(One Stop Service Student Center)
หมายเลขโทรศัพท์               +66 63 047 8349
HOT LINK