รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • โครงการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 2

โครงการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 2

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2019-08-14 16:08:04 293

วันที่ 8-11 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการบริการวิชาการ “การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 2” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด และได้รับเกียรติจาก ดร.สันติธร ภูริภักดี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายในหัวข้อ “ทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่น” ณ ห้องฝึกอบรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ณ กรุงเทพมหานคร

โครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และผู้เข้ารับการอบรมสามารถขยายพื้นที่ในการประกอบอาชีพของมัคคุเทศก์ได้มากขึ้น


ภาพ/ข่าว : ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ณ กรุงเทพมหานคร

HOT LINK