รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. ปลื้ม ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา “ระดับดี” พร้อมเดินหน้าผลิตบัณฑิตรับใช้สังคม

มนพ. ปลื้ม ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา “ระดับดี” พร้อมเดินหน้าผลิตบัณฑิตรับใช้สังคม

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2019-09-13 22:32:49 1,755

          เมื่อช่วงเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ด้วย

          ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้

     1. ระดับสถาบัน คุณภาพการดำเนินงานระดับดี (4.34) 

     2. ภาพรวมหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร คุณภาพอยู่ในระดับดี (3.30)

     3. ภาพรวมระดับคณะ/วิทยาลัย

          3.1 ระดับอุดมศึกษา  คุณภาพการดำเนินงานระดับดี (3.83)

          3.2 ระดับอาชีวศึกษา คุณภาพอยู่ในระดับดี (4.43)  

          3.3 ระดับปฐมวัย คุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (4.90)

          3.4 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (4.88)

          3.5 ผลการประเมินคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน คุณภาพอยู่ในระดับดี (3.75)

          หลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualification Register) ในปีการศึกษา 2561 - 2565 มี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

          หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ มีจำนวน 8 หลักสูตร คือ

          1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

          2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

          3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง

          4) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

          5) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

          6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

          7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

          8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

          จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สามารถยืนยันได้ว่า มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมที่จะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความรู้ ทักษะ อดทน สู้งาน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถปรับตัวตอบสนองต่อบริบทความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านคณาจารย์และนักวิจัยสามารถผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกระดับและมีการบริการทางวิชาการให้แก่ชุมชนพหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคและประเทศ เพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์ที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมชั้นนำแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง” อย่างแท้จริง

HOT LINK