รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. นำเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านอุตสาหกรรมโคเนื้อ

มนพ. นำเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านอุตสาหกรรมโคเนื้อ

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2019-09-18 17:37:47 378

วันที่ 18 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าหารือและเสนอโครงการในการเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมการผลิตโคเนื้อเพื่อจำหน่าย ของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยในการสร้างอาชีพในการผลิตโคต้นน้ำ โคขุน โคแม่พันธุ์ การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการต่อกลุ่มเกษตรกร เพื่อยกระดับการผลิตให้ตอบสนองกับตลาดการส่งออกโคเนื้อมีชีวิต ซากโค และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง โดยคณะทำงานจากคณะเกษตรและเทคโนโลยี และสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม จะได้พัฒนาโครงการตามข้อเสนอแนะ ให้สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการผลิตและการตลาดต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข้อมูล : ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK