รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วพบ. มนพ. จัดประชุมวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ทบทวนความรู้พัฒนาการตรวจโรคเบื้องต้นในยุค 4.0

วพบ. มนพ. จัดประชุมวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ทบทวนความรู้พัฒนาการตรวจโรคเบื้องต้นในยุค 4.0

นายระพีพัชร ภัคธนาชัยวงษ์ 2020-01-20 15:30:13 574

วันที่ 20 มกราคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ประจำปี 2563 เรื่อง : ประเด็นแนวโน้ม และจุดอ่อน (Pitfalls) การรักษาโรคเบื้องต้น สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติในยุคประเทศไทย 4.0 โดยมี ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดี กล่าวว่า “การจัดประชุมวิชาการ ฯ ครั้งนี้ เพื่อเป็นการฟื้นฟูวิชาการ ทบทวน และเพิ่มพูนความรู้ด้านเวชปฏิบัติให้ทันสมัย สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ พัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น รวมถึงสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม และสถาบันการศึกษา รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้พยาบาลเวชปฏิบัติสามารถจัดการดูแลสุขภาพประชาชนในยุคประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ”

การประชุมวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ประจำปี 2563 เรื่อง : ประเด็นแนวโน้ม และจุดอ่อน (Pitfalls) การรักษาโรคเบื้องต้น สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติในยุคประเทศไทย 4.0 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ คูณล้าน เถื่อนนาดี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยวิทยากรจากโรงพยาบาลสกลนคร โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม โรงพยาบาลนาหว้า โรงพยาบาลบ้านแพง โรงพยาบาลนาแก ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK