รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก ขอพักการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี มนพ. 90 วันเพื่อธรรมาภิบาลในการตรวจสอบ และมอบหมาย ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนฯ

ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก ขอพักการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี มนพ. 90 วันเพื่อธรรมาภิบาลในการตรวจสอบ และมอบหมาย ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนฯ

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2020-01-22 06:35:11 2,942

สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยนครพนมได้มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนมที่ 002/2563 เรื่องแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งต่อมาผู้ได้รับการแต่งตั้งได้ลาออกจากผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบกับมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนมจำนวนมากได้ท้วงติงในประเด็นของมติสภามหาวิทยาลัยนครพนมอันเป็นที่มาของคำสั่งดังกล่าว ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บุญญาธิการ ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนมจึงได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนมที่ 005/2563 ให้ยกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนมที่ 002/2563 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563  ส่งผลให้ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก ยังคงดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม แต่เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงและเพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก ได้แสดงความประสงค์ขอพักการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นเวลา 90 วัน เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบวินัยร้ายแรงเป็นไปอย่างราบรื่น โปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม โดยจะใช้เวลาในช่วงดังกล่าวเพิ่มพูนผลงานทางวิชาการ

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  ผศ.ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม จึงมีคำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนมที่ 0128/2563  ลงวันที่ 19 มกราคม 2563 มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ภาพ/ข่าว: งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK