รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม จัดประชุม OKRs พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

ม.นครพนม จัดประชุม OKRs พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

นายระพีพัชร ภัคธนาชัยวงษ์ 2020-03-03 16:32:57 279

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ดิจิทัล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมเรื่องการใช้ OKRs กับการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนครพนม และติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมมีการแบ่งกลุ่มระดมสมอง สร้างเครื่องมือแผนการดำเนินงาน ออกแบบโครงสร้าง และกำหนดเป้าหมายของการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะด้านการทำวิจัย และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงการปรับวิธีการดำเนินงานและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน มีคณบดี รองคณบดี ที่รับผิดชอบด้านงานวิจัย และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านงานวิจัยของแต่ละคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมประชุม

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/npufamily/photos/?tab=album&album_id=570579140334136&__tn__=-R

HOT LINK