รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผบกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโครงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 70 อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผบกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโครงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 70 อัตรา

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2020-05-12 13:21:13 681

มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผบกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโครงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

จำนวน 70 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 25 พฤษภาคม 2563

สมัครงาน ===> https://forms.gle/g8dCJBM3pLnd1KCn9

Link สมัครงานสำรอง กรณีลิ้งแรกไม่สามารถกรอกใบสมัครได้แล้ว ===> https://forms.gle/ycfpYus38sjzbF9v7

รายละเอียดโครงการ ===> https://www.npu.ac.th/view_news_pr.php?news_id=1589259509

โดยมีรายละเอียดขอบเขตโครงการที่เกี่ยวเนื่อง ดังนี้
- การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อชุมชน
- การพัฒนาระบบ Smart Farming ในชุมชน
- การพัฒนาเกษตรปลอดภัย ในชุมชน
- การจัดการขยะชุมชน
- การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- การบริหารจัดการนาชุมชน
- การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นต้น

***หมายเหตุ การทำสัญญาจ้าง จะดำเนินการลงนามในสัญญาต่อเมื่อมหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้ประสานงาน นางสาวผกายพัชร์ เจริญพันธ์
โทร.084 346 1945
e-mail: Uniserv@npu.ac.th

HOT LINK