รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • โครงการ“การคัดกรองสุขภาพและให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ภายใต้โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการ“การคัดกรองสุขภาพและให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ภายใต้โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์ 2020-07-03 17:18:31 94

เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินกิจกรรม “การคัดกรองสุขภาพและให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ภายใต้โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปากห้วยม่วง ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม ในการนี้ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการดังกล่าว โดยกิจกรรม ที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามแนวพระราชดำริ คัดกรองและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน ครู และชุมชน และเพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าจากการบริการวิชาการแก่องค์กร สังคมและชุมชน โดยการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี ซึ่งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

HOT LINK