รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • Node Flagship จังหวัดนครพนม จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ จังหวัดนครพนม” เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก สสส.

Node Flagship จังหวัดนครพนม จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ จังหวัดนครพนม” เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก สสส.

2022-05-24 00:49:38 183

หน่วยจัดการระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) จังหวัดนครพนม จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ จังหวัดนครพนม” โดยมี ดร.คณิน เชื้อดวงผุย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในฐานะหัวหน้าหน่วยจัดการระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) จังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับและนำผู้เข้าอบรมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน (ชุมชน) กว่า 80 คน จาก 28 พื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่มรุกขนคร เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565

ดร.คณิน เชื้อดวงผุย เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และพัฒนาข้อเสนอโครงการย่อย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) ในการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะที่มีจุดเน้นสำคัญ สานพลังภาคียุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ในประเด็นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และประเด็นเรื่องการจัดการขยะ โดยมีผู้แทนชุมชนหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครพนมเข้าร่วมกว่า 80 คน

ซึ่งภายในกิจกรรมมีเวทีเสวนาเรื่อง "แนวทางการสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาวะของภาคียุทธศาสตร์" จากตัวแทนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม และหน่วยรับเรื่องร้องเรียน ฯ ตามมาตรา 50 (5) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นวิทยากรในเวทีเสวนา

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมชี้แจงโครงสร้างการเขียนพัฒนาข้อเสนอโครงการและกรอบการพัฒนา พร้อมแบ่งกลุ่มพื้นที่ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาในชุมชน เพื่อนำมาสรุปเป็นแผนในการเขียนโครงการขอรับทุนสนับสนุนในลำดับต่อไป โดยมี ดร.เบญจยามาศ พิลายนต์ อาจารย์อนุวัฒน์ พลทิพย์ อาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนมและนักวิชาการหน่วยจัดการระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) จังหวัดนครพนม พร้อมอาจารย์พี่เลี้ยงประจำหน่วย ฯ ระดมความคิดเห็นร่วมกัน

#NakhonPhanomuniversity #NPU #NPUThailand #มหาวิทยาลัยนครพนม #มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน #นครพนม #NodeFlagshipนครพนม #งานวิจัย #วิชาการ #สสส #ทุนสสส

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าว : https://www.facebook.com/media/set?vanity=npufamily&set=a.1066311934094185

HOT LINK