รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน วพบ.นครพนม จัดโครงการหนูน้อยสำรวจโลก ประจำปี 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน วพบ.นครพนม จัดโครงการหนูน้อยสำรวจโลก ประจำปี 2566

นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ 2023-03-14 15:26:46 354

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน วพบ.นครพนม จัดโครงการหนูน้อยสำรวจโลก ประจำปี 2566

วันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดโลกของปลาแม่น้ำโขง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม และ อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารุนนีย์ สวัสดิโชตติ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จัดโครงการหนูน้อยสำรวจโลก ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเลยก่อนวัยเรียน ให้แก่เด็กก่อนวันเรียนและผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาใช้บริการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนและเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านทักษะการเข้าสังคมและการสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์ให้แก่เด็ก ผ่านการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดโลกของปลาแม่น้ำโขง และสถานที่ประวัติศาสตร์อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน #หนูน้อยสำรวจโลก #ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน


HOT LINK