คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นคณะชั้นนำที่มุ่งผลิตบัณฑิตด้านภาษาและสังคมศาสตร์บนฐานการวิจัยและบริการวิชาการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้ปรัชญาว่า จริยธรรม นำปัญญา สร้างคุณค่าความเป็นคน ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตรงตามความต้องการของสังคม

ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนดังนี้
หลักสูตรปริญญาตรี
1. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) : สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) : สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
5. นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) : สาขาวิชานิติศาสตร์
6. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) : สาขาวิชาภาษาจีน

หลักสูตรปริญญาโท
1. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Go to website

Phone : 0 4258 7100

Fax : 0 4258 7100

Email : info@flas.npu.ac.th

Social:

Map

HOT LINK