คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นคณะชั้นนำที่มุ่งผลิตบัณฑิตด้านภาษาและสังคมศาสตร์บนฐานการวิจัยและบริการวิชาการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้ปรัชญาว่า จริยธรรม นำปัญญา สร้างคุณค่าความเป็นคน ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตรงตามความต้องการของสังคม

ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนดังนี้
      1. หลักสูตรปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
      2. หลักสูตรปริญญาตรี
          - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
          - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์,
          - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม,
          - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
          - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
          - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

Go to website

Phone : 0 4258 7100

Fax : 0 4258 7100

Email : info@flas.npu.ac.th

Social:

Map

HOT LINK