คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • Home
  • หน่วยงาน
  • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยนครพนมตามประกาศกฏกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และผลิตกำลังคน ด้านวิทยาการจัดการบริหารธุรกิจ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2551 และทำการจัดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2551 ใน 4 สาขาวิชา คือ 1 สาขาวิชาการจัดการ 2 สาขาวิชาการบัญชี 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคณาจารย์และบุคลากรที่มาจากการหลอมรวมจากหลายสถานศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม
ในปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการและโทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการจัดการเรียนการสอนใน 3 สาขาวิชา คือ 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. สาขาวิชาการจัดการกีฬ และ 3.สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
Go to website

Phone : 0 4258 7288, 080-181-8883

Fax : 0 4258 7289

Email : k4044k@gmail.com

Social:

Map

HOT LINK