คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • Home
  • หน่วยงาน
  • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายมุ่งเน้นให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นที่ยอมรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ และอนุภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งสิ่งสำคัญ คือ การผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่ง เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน และระดับประเทศต่อไป
ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน ดังนี้
หลักสูตรปริญญาตรี
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการจัดการกีฬา
2. นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) : สาขาวิชาการจัดการ
6. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) : สาขาวิชาการบัญชี
7. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย

หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอน
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) : สาขาวิชาการจัดการ
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. บัญชีบัณฑิต (บช.บ) : สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรปริญญาโท
1. บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)
2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
     สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด
หลักสูตรปริญญาเอก
1. บัญชีดุษฎีบัณฑิต (บช.ด.)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)
    สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด
Go to website

Phone : 0 4258 7288, 080-181-8883

Fax : 0 4258 7289

Email :

Social:

Map

HOT LINK