คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • Home
  • หน่วยงาน
  • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายมุ่งเน้นให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นที่ยอมรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ และอนุภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งสิ่งสำคัญ คือ การผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่ง เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน และระดับประเทศต่อไป
ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน ดังนี้
หลักสูตรปริญญาตรี
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (แขนงวิชาการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย, แขนงวิชาการจัดการกีฬา)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
Go to website

Phone : 0 4258 7288, 080-181-8883

Fax : 0 4258 7289

Email :

Social:

Map

HOT LINK