คณะเกษตรและเทคโนโลยี

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มีภารกิจเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร สู่ความเป็นเลิศ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยได้จัดการเรียนการสอน ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม และร่วมทำนุบำรุง ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนดังนี้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1. สาขาวิชาพืชศาสตร์
2. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
4. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
5. สาขาวิชาช่างกลเกษตร

หลักสูตรปริญญาตรี
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาพืชศาสตร์
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาสัตวศาสตร์
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาการประมง
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 
หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอน
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาพืชศาสตร์
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาสัตวศาสตร์
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาการประมง
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) : สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

หลักสูตรปริญญาโท
1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) : สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

ที่อยู่
เลขที่ 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
Go to website

Phone : 0 4253 2545

Fax :

Email : info@agri.npu.in.th

Social:

Map

HOT LINK