คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลิตนักเรียน นักศึกษา ทางด้านวิชาชีพ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ให้สามารถผลิตงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการ ในท้องถิ่นสู่ชุมชน ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนดังนี้
     1. หลักสูตรปริญญาตรี (2ปี ต่อเนื่อง) ได้แก่ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ, สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล และสาขาวิชาหุ่นยนต์อัจฉริยะ
     2. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขาวิชาไฟฟ้า, สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาช่างก่อสร้าง,สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     3.) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้แก่ สาขาช่างยนต์, สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาช่างก่อสร้าง, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ที่อยู่
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
214 หมู่ 12 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
Go to website

Phone : 0 4250 3777

Fax : 0 4250 3777

Email :

Social:

Map

HOT LINK