คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม  มุ่งเน้นผลิตนักเรียน  นักศึกษา  ทางด้านวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและบัณฑิต ผลิตงานวิจัย นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี  บริการวิชาการ  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นสู่ชุมชนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจ
1. ผลิตนักเรียน นักศึกษา างด้านวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม
2. ผลิตงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
3. บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4. ทำนุบำรุง ส่งเสริม เผยแพร่ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ที่อยู่
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
214 หมู่ 12 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ. นครพนม 48000
Go to website

Phone : 0 4250 3777

Fax : 0 4250 3777

Email :

Social:

Map

HOT LINK