วิทยาลัยธาตุพนม

วิทยาลัยธาตุพนม การจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีเอกลักษณ์ คือ วิทยาลัยรับใช้ชุมชน (Community Contributor) มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสำคัญในการพัฒนาตน ตื่นรู้ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และระดับนานาชาติ 

ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
1. สาขาวิชาช่างยนต์
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4. สาขาวิชาการบัญชี
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์
2. สาขาวิชาไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ
3. สาขาวิชาช่างยนต์
4. สาขาวิชาการบัญชี
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และการตลาดดิจิทัล
6. การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

หลักสูตรปริญญาตรี
1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง
1. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) : สาขาวิชาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต แขนงวิชาไฟฟ้าควบคุม
2. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) : สาขาวิชาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต แขนงวิชาเครื่องกลการผลิต
3. บัญชีบัณฑิต (บช.อ.)

หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอน
1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) : สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน


Go to website

Phone : 0 4254 0442

Fax : 0 4254 0443

Email :

Social:

Map

HOT LINK