วิทยาลัยธาตุพนม

วิทยาลัยธาตุพนม การจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีเอกลักษณ์ คือ วิทยาลัยรับใช้ชุมชน (Community Contributor) มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสำคัญในการพัฒนาตน ตื่นรู้ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และระดับนานาชาติ 

ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนดังนี้
1. หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
2. หลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง) ได้แก่ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
3. หลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน) ได้แก่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ห้องเรียนของสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี)
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, สาขาวิชาไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ, สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์, สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และการตลาดดิจิทัล และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าปลีกสมัยใหม่
5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้แก่ สาขาช่างยนต์, สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาการบัญชี และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


Go to website

Phone : 0 4254 0442

Fax : 0 4254 0443

Email :

Social:

Map

HOT LINK