วิทยาลัยธาตุพนม

วิทยาลัยธาตุพนม เดิมมีชื่อว่า วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม ก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งต่อมาได้หลอมรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๗๕ก สังกัดสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมีเนื้อที่ มีเนื้อที่ ๖๙ ไร่ ๒ งาน ๗๖ ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕๗ ถนนพนมพนารักษ์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
   
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ กฎกระทรวง จัดตั้งส่วน ราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยธาตุพนม” และในปัจจุบันมีการจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีหลักสูตรปริญญาตรี ๑ หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน ๕ สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน ๕ สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ที่อยู่
วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
ตำบล ธาตุพนม อำเภอ ธาตุพนม นครพนม 48110

Go to website

Phone : 0 4254 0442

Fax : 0 4254 0443

Email :

Social:

Map

HOT LINK