สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม

  • Home
  • หน่วยงาน
  • สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม

           สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 มาตรา 17(2) และมาตรา 23 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2551  ซึ่งออกโดยมติสภามหาวิทยาลัยนครพนมในการประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ให้มีการจัดการเลือกตั้งครั้งแรก โดยปัจจุบันมีกรรมการ

           สภาคณาจารย์และข้าราชการที่ได้การเลือกตั้ง 21 คน ได้แก่
           1. กรรมการผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการจากหน่วยงาน (1) จำนวน 16 คน
           2. กรรมทั่วไปโดยการเลือกตั้งจากคณาจารย์และข้าราชการทั้งมหาวิทยาลัย (2) จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการตามเกณฑ์ในข้อ 1 จำนวน 5 คน
           โดยคณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

           บทบาทและหน้าที่
           สภาคณาจารย์และข้าราชราชการ มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
           1. ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
           2. หาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานในหน้าที่ จรรยาบรรณวิชาชีพ และการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการ
           3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

Go to website

Phone : 087 565 8512 ,0 4253 2477 ต่อ 202

Fax : 0 4253 2479

Email : sararat.ou@npu.ac.th

Social:

Map

HOT LINK