วิทยาลัยนาหว้า

วิทยาลัยนาหว้า  ผลิตนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพตามความต้องการของชุมชน และตลาดแรงงาน สนับสนุนงานด้านการวิจัย โดยได้จัดตั้งศูนย์วิจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน มีภารกิจในการดำเนินงานด้านนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ให้การบริการวิชาการด้านวิชาชีพ โดยได้จัดตั้งศูนย์บริการทางวิชาการ มีภารกิจในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพเฉพาะทาง ตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ปัจจุบันในปีการศึกษา 2563 จัดการเรียนการสอนดังนี้

      1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, สาขาวิชาไฟฟ้า, สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

      2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่ สาขาช่างยนต์, สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

      นอกจากนี้เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี ยังได้เปิดการเรียนการสอนในเขตพื้นที่นาหว้าอีกด้วย คือ หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน) ได้แก่  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ. รวมถึงวิทยาลัยธาตุพนม ได้เปิดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยนาหว้า คือ หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

Go to website

Phone : 0 4259 7464

Fax :

Email :

Social:

Map

HOT LINK