วิทยาลัยนาหว้า

วิทยาลัยนาหว้า  ผลิตนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพตามความต้องการของชุมชน และตลาดแรงงาน สนับสนุนงานด้านการวิจัย โดยได้จัดตั้งศูนย์วิจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน มีภารกิจในการดำเนินงานด้านนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ให้การบริการวิชาการด้านวิชาชีพ โดยได้จัดตั้งศูนย์บริการทางวิชาการ มีภารกิจในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพเฉพาะทาง ตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ปัจจุบันในปีการศึกษา 2563 จัดการเรียนการสอนดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
1. สาขาวิชาช่างยนต์
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4. สาขาวิชาการบัญชี
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
2. สาขาวิชาไฟฟ้า
3. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
4. สาขาวิชาการบัญชี
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Go to website

Phone : 0 4259 7464

Fax :

Email :

Social:

Map

HOT LINK